Video: Lead Radiation Shielding Products

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqUXR4cWFCdG9Cd1o5UEVVV2padzJCUVZwd0JBa2YvMVVZSnRoczVmcnFsRytQeWU0WG4rVEtFRUhheUFBUE5Ta2pZNCtVcG5zZFMrcmphcm5YSThHSFhzLzlNeEhyMmtGSDU0M3VMSW5FQkRMbVlQWHEwREVoOHMyZkExRkYyOHdCb1NwR2diS1poQmtYYjJMWllnREcyaVFyTFRFbzdLeXdBbFpTR0tUeDNqS0J3anNFWG5xRGFnS3o1VVBlWXh1dW1DYTFHT010WFRvSWFPbG83L2J1VTl4NzhVVTI1L0V6MzRwRUJCOHpLMU9pVS9JeFU5ZFlsSHJqWWRVL0xGWDJ3VEJtalhDUkNVbVk3Q0hoRVJodW9xbzVmdDVUY01IZ1NVb3IxQkZHWUhZdVc1ZEZYcTNlaC9FakxGb0U3RzJ5Y0tKZGJXbldZUDZtWlVQYyt3RzVsaEludFd1aWM1YXhOUWpicFNhd1Yxc2JBWUhBR0wycEJlQitCZEZ0blJQQW02NERUNkZMUlJKSkNoeEtvQkV0RW5uY0ViUmwzVG84dkxJQjJNeXNmMW91d1NJV0dpMDZhdTJPR1pnc256d0VXTXJ4Yml0ZzZwM2VoakxuVVYxNWVnbTZ5SHZlNDE3Q01lOU53K0hTMHM5T1N1d1IzN1NNV3grMk9yQitEOGphVDhRdnUyUytrK285VGlYNkZVS0tnT2UvRjA4UVVXb1ZDVzZ0Vi82K1hYeTFCZUdGeWE0MWZQVWpoWDdKaG5KRWxGTXlrSU1va09MdXRQYlJZcEMyemVaL1IwYkozRlNoN3J3QktPMmYrSTVVaU1PckU5UkFZNVROeUVUVUdNcVBHbEMyQ2pBT2paL1YyUVhQNXA4dkl2bmQyUW1vRFdiRFNtbkw0SXlPcFlpQzVpNjRKRzFVUlArWm91UDV2bGVyd0V6bVIzR1pMVURHMG1RTnZESjluSE1kbUJtaXVZMjBZSHBvVHNpa0h5TXoxT1IxbHZQNEpmaDUxc1NPOEpWSzNmRzFBUzIvci9Cek4zUXRRZzFGMTQ1RGdHRWNjQjN4UVFqeURBVmFHcQ==

 

Video: Lead Shielding

bEY3N0lyVnFTaXJCRkQrazMrQ0JqWTUyTUVuT0c4MGk5YUZwYmhiemdyMFlHa0QzejAvb1dSaUVld1duMG9GQVlKRW1tQ0VLSVVwNGxYZG8rQmhKR2cxM3ptZUFHK0R0S1pKM1E3a1NjeWhsa3RhOWxOdXBGQU02YjkzaDFia0JqZTZ3Q1BwRGZVcnlDTURQUnh5SWxWMDhiQ2ZkSWJxdGZ5anF0Zk5yRzhQeTQ5TzR3MVM4cGI2QWdrbURkR1pSSkNMaDBMeStsdHNEQ0JBQUo4bEhNeU13a0JwNEJ6UzhzQ1FzUjJHNWlXZHdtZm5CYm5HZmRHZGJtYVVMOUZNZ2FSWFd6NkE5L3dhVkJ2VTJza1Y5ZmRURHo4WUl2UDJkVHRSdVNOa3Zzc2g2c2tXbnllZm8xb0h2Sk9OTzlLdXNkZzU5WEhrbnZIRVRTdlAxUGpsNUV0RXZCd2traEpTLzhMa1JlblJ6NVllZmRjYVBpdGduUDBXaXhqV3JYK25NaGRLcG1hZW90WlREWERrU0Q0aVpqMTBydjl6VjdjeVhnV2dGMnJDYk80U3lXeGdSYVNJblYrVE9oVkpUamthWEdWV1lEMFpQQ3RjN05hVEVvb1hqWWRoUHM3YUdTbmNwYm1rWVhLQkg2aVZyNTFMWHZUUzJ0cENUV3V4TXRWRHp1QzFSS3hnSlI4STcwMjVjZVA0QlJXaUZ1U3RKK2JQV0ZzcXJTNEdNNE5jR2oxZ3dqdVNpdng1cGJUZGhmNzhRRGpnRUlSL2QxOTBFYWQrT3Q2WjhJbEFpeHA3SUNNcGJWTk9VWXEza0YvcHN4WjRKZEhIMkVSaDdtcEdHdE02OTFXQVBudlllQU9VcSt4NXBSNE9qTWg3ekRjUUVTN0dMODkrTG04blhMUHZUVWpzeW85a3FmRTBBa0tZQlNLVjloNFl6VHFldU5jQXVsVXVBakduZVdxSm1lWkhIZ1NGRXpyWTBsOG16ck84NVBNdjZJOVJyZG9HNVk3NVBpcHdaRjVZd1hGZmNlVCtXT3MvT200bzFrM3owb2ZhbUd1U2RPUWlTN0lKcVh3MVp2ZE1rTXluQVNiM1U5Mjh1SUhMaitkaGFOemc4d2J1YVE1SnNIZFRrdThibGVtQ1ZWcHRZOVZ4U0xub0c5UTRhVUNWUi9oRHBob0trZlI0Vk1SS01SUDBpM2Z3d2dXTVVMa1hDWVdrT1FnPT0=