Video: Radiation Shielding Products by Medi-RayTM, Inc.

cWs0MjFNMFVSSXQ0ZzMyQzFXUHQvQTV3cjVsdUtMb1JLbG9KTi96SFFJN2FNRGlsZ01ndHkzcnRvNWV4TlAvMXdYU3A5ei9VaUZzdkRlSVNaWDM2YXh4UTJOQXRtRkNhM095R0o0S3I1dk9uS2hpelY4RVpEd0VXZ1BTYkhVR0RqeU1ETlhqdzMydG9NSThCRDczMlF5R1RWQ3lNNkVNbzV0WG1HU005WHZaOUdNakhYQmZ6QXZOallDaFdnZGxIOTdQWHJSYWpaaWxUUHhwWWlKYS9RY2xvL2NhZ2VVWHliTVlMcGQyYkNybGcxWkxHMXVDM1A2NDZvN1V2OFFtTks4c2dLUWMwaEtjWjhKOHpyVFMyVUNNNm40RldwaDExQVk3cUF4NjdlblJWdTE3b3kxT1plUXliS21ENkxxNjZNVHZBRC9rTWN2QytNYmZJZEMvWjc0Z2cxODZJd1cyd2F6UnBKa2ZzNUROQi9CNFg0UkNMQmVaM1hYdW56SkRtQm5nTzErNTFEOUZNdGlEMExIZHg5Z3JVYkpNdDdtdmFaSnROYUx6UkhJdzNjWjA0MUlrV3VhbDE4ZnJyMGR0Uw==